Illustration för Folkhälsorapport 2019

Region Stockholm lanserar Folkhälsorapport 2019 om folkhälsans utmaningar och möjligheter

I dag lanseras Folkhälsorapport 2019 som beskriver det aktuella folkhälsoläget i Stockholms län och orsakerna till vår tids ohälsa. Rapporten ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

Pressmeddelande 2019-11-25

Stockholm växer och utvecklas. Vi lever i genomsnitt längre och är friska högre upp i åldrarna. Medellivslängden har ökat dramatiskt de senaste 150 åren, men hälsan är fortfarande ojämnt fördelad. Bland annat utbildning, arbete och inkomst påverkar hälsan och möjligheterna till ett bra liv.

– De flesta får det bättre men ungefär en femtedel av befolkningen halkar efter. Till exempel har 20 procent av 20–25-åringarna i länet ingen gymnasieexamen, och medianinkomsten bland de fattigaste har inte ökat sedan 2005, säger Anton Lager, huvudredaktör för Folkhälsorapport 2019.

Folkhälsorapport 2019 tar upp de riskfaktorer, sjukdomar och skador som bidrar mest till sjukdomsbördan i Stockholms län och ger förslag på insatser som kan öka hälsan bland invånarna i länet.

– Vården har i dag potential att påverka folkhälsan på ett sätt som är unikt ur ett historiskt perspektiv. Fullt ut implementerade insatser kring exempelvis högt blodtryck, rökavvänjning, blodsockerkontroll, depression och ångest skulle minska både sjukdomsbördan och ojämlikheten i hälsa, förklarar Anton Lager.

Avslutningsvis belyser rapporten möjligheter och utmaningar för hälsan i Stockholms län. Utmaningarna sammanfattas i centrala slutsatser för Region Stockholms arbete kring fysisk, psykisk och jämlik hälsa.

Region Stockholms nionde folkhälsorapport

Region Stockholms folkhälsorapport ges ut vart fjärde år av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) för att beskriva det aktuella hälsoläget och hälsoutvecklingen över tid i Stockholms län. Folkhälsorapport 2019 blir den nionde som ges ut. Rapporten bygger delvis på Region Stockholms folkhälsoenkät som under våren 2018 skickades till 60 000 slumpvis utvalda stockholmare i åldrarna 16–84 år. Läs mer om undersökningen på Folkhälsoguiden.se >>

Läs Folkhälsorapport 2019

Digital version finns på www.folkhalsorapportstockholm.se >>
Tryckt version kan beställas på folkhälsoguiden.se >> 


Presskontakt Folkhälsorapport 2019

Mika Bremberg Gårdinger, mika.bremberg-gardinger@sll.se, 072 240 32 88

 

 

Publicerad 2019-11-25