Från operationsrum, person i operationskläder

Rökavvänjning minskar risk för komplikationer vid operation

Rökning ökar risken för komplikationer i samband med kirurgi. Rökavvänjning inför en operation minskar riskerna.

Rökning är en välkänd riskfaktor för många sjukdomar och ökar risken för komplikationer i samband med operation. Det beror på att rökning försämrar syresättningen i vävnaderna, hämmar immunförsvaret och fördröjer läkningsprocessen. Personer som har rökt länge har dessutom ofta nedsatt lungfunktion och försämrad blodcirkulation.

Syftet med det nya faktabladet är att ge en översiktlig bild av kunskapsläget om rökning och operation. Närmare 100 systematiska sammanställningar som behandlade rökning som riskfaktor för komplikationer eller effekten av rökstoppsinterventioner har gåtts igenom vid sammanfattningen.

Omfattande risk

I en stor metaanalys av studier som undersökt samband mellan rökning och komplikationer fann man 50 till 100 procent ökad risk för sjuklighet (generell morbiditet), sårkomplikationer, infektioner, lungkomplikationer, neurologiska komplikationer och behov av intensivvård bland rökare.

Rökavvänjning före operation kan motverka denna ökade risk. Mer intensiva interventioner, det vill säga sådana som påbörjas minst fyra veckor före operation och inkluderar flera rådgivningssessioner samt erbjuder nikotinläkemedel, halverar risken för komplikationer i samband med operationer generellt och för sårkomplikationer, visar sammanfattningen. Tidigare farhågor om att rökstopp kort tid före operation kan leda till komplikationer på grund av ökade symtom från luftvägarna har inte stöd i nyare studier.

I Region Stockholm pågår just nu ett arbete med att implementera rökfri och alkoholfri operation för flera akutsjukhus.

– En kvarstående utmaning är att förbättra samverkan mellan sjukhusen och primärvården så att patienter kan få stöd att sluta röka i god tid före planerad operation, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, läkare och samordnare för Uppdrag tobaksprevention Stockholm.

Det finns också möjlighet att remittera patienter till Sluta röka-linjen via Take Care eller via en hänvisningsblankett på slutarokalinjen.se.
Sammanfattningen av kunskapsläget har genomförts av Uppdrag tobaksprevention Stockholm, som drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Läs mer i faktabladet Rökfri operation – en sammanfattning av kunskapsläget (2020:3) (pdf)


Här kan du även läsa om studien som WHO har deltagit i >

 

Faktaruta: Riktlinjer

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör rökare som ska genomgå operation erbjudas tobaksavvänjning eventuellt med tillägg av nikotinläkemedel. Dessa riktlinjer återfinns och förtydligas i Region Stockholms ”Regionalt vårdprogram – Ohälsosamma levnadsvanor, Prevention och behandling”.