4 CES fördjupade kunskapen om cannabis

Cannabis är den i särklass vanligaste illegala drogen i Sverige och användningen är större i Stockholm än resten av landet.

Struktur och systemfokus viktigt i arbetet

Sveriges lagstiftning inom narkotikaområdet skiljer sig från många andra länders, och cannabis inverkan på folkhälsan kan därför vara annorlunda i Stockholm jämfört med storstadsregioner i andra länder. För att fördjupa förståelsen för problemet fick CES i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att kartlägga och analysera cannabisproblematiken med fokus på unga vuxna i Stockholms län. 

Rosaria Galanti vid CES höll samman arbetet på CES och med samarbetspartners från regionen och olika lärosäten. Hon lyfter vikten av att se på cannabisanvändningen ur olika synvinklar för att hitta lösningar.

– För att kunna arbeta preventivt måste vi ha en mycket tydlig bild av vilket problem vi vill bekämpa Vi behöver tänka strukturerat och ha systemfokus, säger Rosaria Galanti.

För att skapa en helhetsbild delades arbetet upp i fyra rapporter med fokus på kopplingen mellan cannabis och våldsbrott, den geografiska fördelningen av cannabishandel och cannabisbruk, ungas attityder till cannabis, cannabisinformation och vårdkontakter, samt vårdkonsumtion relaterad till cannabisbruk. Arbetet avslutades med en föreläsning inom ramen för Stockholm Public Health Lectures i maj 2022.

 

150 personer anmälde sig

till seminariet där rapporterna presenterades. Webbsändningen har setts i efterhand under hela året. 

500 gånger

har rapporterna om cannabis laddats ner under år 2022

CES samordnade experter från flera områden

Rapportserien gavs ut av CES men arbetet skedde i samarbete med STAD vid Centrum för psykiatriforskning, samt institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan.

Rosaria Galanti framhäver att rapporterna ger en god grund till vidare arbete i flera organisationer. Hon sammanfattar några av de viktigaste slutsatserna från arbetet.

– Omgivningen har mycket stor betydelse för om en ung person börjar med cannabis. Miljön i familjen och skolan är viktig, och den allmänna attityden till droger i omgivningen. Därför behöver det preventiva arbetet ske lokalt, i lokalsamhället. Vi behöver stärka den sociala bevakningen av platser där droghandel sker. Vi behöver utbilda vuxna som möter unga vuxna så att de kan ge korrekt information om cannabis men också att de kan stötta brukare att söka vård, säger Rosaria Galanti.

Rosaria lyfter också vårdens roll.

– Vården kan bli bättre på att kartlägga cannabisbruk och ha dialog med patienter om cannabis. Vården kan också förbättra sin samverkan så att patienter inte faller mellan stolarna när de både har psykisk ohälsa och drogbruk.

 

Rosaria-Galanti27 beskuren.jpg

 

 

”Vi behöver tänka strukturerat och ha systemfokus”

Rosaria Galanti, projektledare och en av Sveriges främsta experter på tobaks- och droganvändning

Fyra rapporter gav samlad bild

Cannabis Rapport 2022.1 Inslag av cannavåld i Stockholm och i Sverige 1.png

Inslag av cannabis vid dödligt våld i Stockholms och Sverige

CES sammanställde brottsstatistik och visade att inslag av cannabis vid dödligt våld har ökat de senaste åren, både i länet och i hela Sverige. Ökningen är störst i det dödliga våldet av och mot ungdomar och unga vuxna, i synnerhet män.

– Våra resultat visar i första hand att våldsbenägna, spänningssökande individer alltmer har en preferens för cannabis som stimulansmedel, framför alkohol eller amfetamin till exempel. Rimligtvis speglar detta en viss allmän ökning av cannabisanvändning bland unga på 2010-talet, säger rapportförfattaren och kriminologen Sven Granath, som under arbetet var anknuten till CES.

Rapporten laddades ner 130 gånger under 2022 vilket gör den till en av de mest nedladdade rapporterna under året.

Cannabis Rapport 2022.2 Cannabisbruk och langning bland unga vuxna - kopia.png

Cannabisbrottens geografi i Stockholms län

CES och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) sammanställde brottsstatistik och visade att olika typer av cannabisbrott, som innehav och langning, sker vid olika platser och miljöer i Stockholms län. Vid lanseringen av rapporten lyfte Vania Ceccato, rapportförfattare och professor i urban säkerhet vid KTH, att cannabisbrotten är situationsbundna och att samhällets åtgärder behöver vara specifika för de olika brotten.

– En stor del av cannabishandeln upptäcks genom att invånare ringer till polisen och rapporterar. Det visar att det finns en samhällskontroll och en tillit till att polisen ingriper när man ringer, säger Vania Ceccato.

Cannabis Rapport 2022.4 Ungas uppfattning om cannabis 1.png

Ungas uppfattning om cannabis

STAD vid Centrum för psykiatriforskning intervjuade unga stockholmare och visade att unga vuxna i Stockholms län efterfrågar cannabisinformation från trovärdiga avsändare och med nyanserade budskap. Dessutom upplever de stigma i kontakten med vården för cannabisbruk.

– Många av de vi intervjuat uppfattar att cannabis innebär någon form av hälsomässig eller social risk, men saknar grundläggande kunskaper om drogens negativa effekter, säger Johanna Gripenberg, rapportförfattare från Centrum för psykiatriforskning.

Cannabis Rapport 2022.6 Cannabisrelaterad vård bland unga vuxna 1.png

Cannabisvård bland unga vuxna

CES sammanställning visade att andelen unga vuxna i länet med en cannabisrelaterad diagnos har fördubblats mellan år 2006 och 2019. Diagnoserna är vanligare bland yngre, män och personer med kort utbildning. Dessutom finns stora skillnader i förekomst mellan olika områden i länet. Trots att de cannabisrelaterade diagnoserna ökat, har antalet vårdtillfällen för cannabisproblematik inte gjort det.

– Det finns en risk att vårdbehoven kopplade till ett skadligt cannabisbruk inte tillgodoses bland unga vuxna i Stockholms län, säger Rosaria Galanti, en av rapportens författare.