5 Kunskap som samlande kraft

Region Stockholms folkhälsopolicy har fyra styrande principer. En av dem är att Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete. CES bidrar till det bland annat genom kunskapsstöd i form av utbildning och digitala verktyg.

Webbutbildningen Folkhälsa – en introduktion

Politiker och tjänstemän är främsta målgrupp

Under våren 2022 publicerades e-utbildningen Folkhälsa – en introduktion på Lärtorget. Målgruppen är planerande tjänstepersoner inom regionen och politiker, men även övriga medarbetare kan göra utbildningen som kan genomföras på under en timme.

En styrande princip i Region Stockholms folkhälsopolicy är att regionen integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning. För att kunna integrera folkhälsa i beslutsfattande krävs grundläggande kunskaper i ämnet.

Utbildningen i folkhälsa har tagits fram av CES tillsammans med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) med stöd av en mediepedagog från Lärtorget, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) som också deltog i arbetet. Från CES deltog Anna Ohlis och Marie Warolén i arbetsgruppen.

– En viktig del av arbetet bestod i att intervjua personer ute på förvaltningarna för att få höra vilka kunskaper de hade och vilka behov de själva såg. Vi i arbetsgruppen hade en ganska tydlig bild av vilken kunskap vi ville förmedla och den stämde bra med vad som framkom i intervjuerna, berättar Marie Warolén, folkhälsovetare och handläggare på CES.

 

Marie-Warolen beskuren.jpg

 

”Många är ovana att tänka strukturellt kring hälsofrågor.”

Marie Warolén, folkhälsovetare och handläggare på CES

Strukturellt perspektiv viktigt

Utbildningen är indelad i flera delar, där den största delen ger kunskap om folkhälsovetenskapliga begrepp och modeller. Utbildningen tar avstamp i ett internationellt perspektiv och snävar in mot de frågor som Region Stockholm kan påverka.

– Många är ovana att tänka strukturellt kring hälsofrågor. De känner till hälsoutmaningarna men tänker mer på individuella faktorer än på samhällets roll. Utbildningen ger verktyg för att tänka strukturellt och på samhällsnivå, säger Marie Warolén.

Utbildningen finns tillgänglig för alla regionens medarbetare och under 2022 har 219 personer slutfört utbildningen med godkänt resultat.

Mer utveckling på gång

Under 2023 tar CES i samarbete med CAMM och APC fram en ny introduktion i folkhälsa, den här gången riktad till vårdpersonal.

– Vi är glada att få anpassa introduktionen i folkhälsa så att den blir relevant även för vården i vårdmötet. Det har varit efterfrågat, inte minst i pandemins efterdyningar, säger Charlotta Kjellberg, projektledare för utbildningen och kommunikationschef på CES.

Folkhälsokollen visar lokal hälsodata

I och med tillkomsten av samverkansforumet Arena folkhälsa, som Region Stockholm har tagit initiativ till, har webbverktyget Folkhälsokollen fått ett utökat uppdrag – länsgemensam struktur för uppföljning av folkhälsodata. Med hjälp av Folkhälsokollen kan användaren ta del av hälsodata och följa upp hälsoskillnader och bestämningsfaktorer inom kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Under 2022 har verktyget dessutom utvecklats för att kunna ta fram hälsodata för mindre geografiska delar av kommuner eftersom skillnaderna inom en kommun kan vara stora.

– De som arbetar inom kommuner och stadsdelar vet ofta att det finns skillnader i hälsa och levnadsvillkor inom en kommun eller stadsdel. Nu kan de också ta fram data för skillnaderna vilket underlättar riktade insatser till de områden som behöver det, säger Vicky Bartelink, projektledare för Folkhälsokollen.

CES håller regelbundet utbildningar i hur verktyget kan användas. 

Folkhälsokollen uppdateras framöver med nya indikatorer för folkhälsa.

 

3 700 unika besökare

har använt Folkhälsokollen under 2022. Cirka 16 procent är ”interna”, alltså inloggade på Region Stockholms datorer. 

80 personer

från verksamheter inom Region Stockholm och kommuner i länet har under 2022 deltagit i workshoppar om hur Folkhälsokollen kan användas i kartläggning och prioritering av folkhälsoarbete

Folkhälsokollen_inuse awards_03.png

Folkhälsokollen drivs av CES sedan 2017

Här samlas aktuell hälsodata och  verktyg för att användaren själv ska kunna undersöka och följa upp hälsoskillnader inom sitt geografiska område. På webbsidan kan användaren få kunskap om hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid inom Stockholms kommuner och stadsdelar.

Folkhälsoguiden är en nod för folkhälsoarbete

Folkhälsoguiden är en nod för folkhälsoarbete i Stockholms län. Här publiceras nyheter och rapporter om folkhälsorelaterade frågor och i kalendariet finns kurser och nätverksträffar. Här samlas kunskapsunderlag, material och metodbeskrivningar för folkhälsoarbete. Här finns också länkar till ämnesspecifika webbplatser som Elevhälsoportalen, SkolmatSverige, Sluta-röka-linjen och Folkhälsokollen.

157 000 sidvisningar

hade Folkhälsoguiden under år 2022.

39 nyheter

publicerades på Folkhälsoguiden. CES artiklar får upp till 1 700 läsare. 

1 288 gånger

har CES rapporter från 2022 laddats ner under året

Psykisk hälsa engagerar

De fem mest lästa nyheterna under 2022 rörde psykisk hälsa i någon form

Under 2023 kommer CES att utveckla Folkhälsoguiden för att ännu bättre stödja folkhälsoarbetet i Stockholms län.

– Folkhälsoguidens innehåll kommer att breddas med frågor som berör arbetsmiljö och arbetsmiljöhälsa, samt boende och närmiljö. Vi kommer att fördjupa samarbetet med våra systercentrum inom FoUU, så att Folkhälsoguiden verkligen blir en guide till regionens olika webbverktyg och källor till kunskap inom folkhälsa, säger Charlotta Kjellberg, kommunikationschef på CES.

 

16 rapporter publicerades på Folkhälsoguiden under år 2022

 • 2022:1 Inslag av cannabis vid dödligt våld i Stockholm och i Sverige
 • 2022:2 Cannabisbrottens geografi i Stockholms län
 • 2022:3 Den ojämlika obesitasvården
 • 2022:4 Ungas uppfattning om cannabis
 • 2022:5 Autismspektrumtillstånd och adhd bland barn och ungdomar i Stockholms län
 • 2022:6 Cannabisvård bland unga vuxna
 • 2022:7 Strategier för att öka vaccinationstäckningen – en kunskapsöversikt
 • 2022:8 Sexuell hälsa och sexuell utsatthet i Stockholms län
 • 2022:9 Hälsa och livsvillkor bland personer i hemlöshet i Stockholms län 2019
 • 2022:10 Kostnadsfria nikotinläkemedel som stöd till rökstopp
 • 2022.11 Epidemiologisk kartläggning av ätstörningar
 • 2022.12 Stockholmarnas alkoholvanor
 • 2022.13 Psykisk ohälsa i Stockholms län - nuläge och förslag på åtgärder
 • 2022.14 Sexuella trakasserier i Stockholms län år 2021
 • 2022.15 Vård bland asylsökande i Stockholms län år 2017-2019
 • 2022.16 Vård för psykisk ohälsa under coronapandemin, från pandemins utbrott till slutet av 2021

 

Matguiden ger kostråd och vägledning

Under 2022 har Matguiden lanserats i ny version på Folkhälsoguiden. Matguiden innehåller information om mat och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv och har i och med uppdateringen fått ny form samt nytt och delvis omarbetat material.

Matguiden är ett kunskapsstöd för den som arbetar med att främja hälsosamma matvanor inom olika områden i samhället. Materialet vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och till verksamheter på kommunal nivå som till exempel äldreomsorg och LSS-verksamhet samt politiker och tjänstemän. Materialet innehåller information om den senaste forskningen om mat och hälsa men också exempel på hur olika verksamheter, inom kommuner och hälso- och sjukvård, kan arbeta hälsofrämjande med mat – var och en för sig eller i samverkan.

31 000 sidvisningar

hade Matguidens sidor under år 2022. 

Kostråd för ungdomar

är de mest använda sidorna på Matguiden. Kostråden sammanfattas i pdf-filer. De mest använda pdf-filerna laddades ner upp till 900 gånger under 2022.

– Allt material på Matguiden är utvecklat av experter vid CES och de insatser som vi informerar om på webbplatsen är testade och utvärderade, säger Josefin Lindroth, projektledare för Matguiden.

Det nya materialet på Matguiden handlar bland annat om hur hälsosamma matvanor påverkar hälsan i olika perioder av livet och hur våra matvanor hänger ihop med risken att utveckla sjukdomar som exempelvis diabetes och cancer. Där finns också ett nytt material om mat, hållbarhet och klimat.

– Matens miljöpåverkan är ett viktigt perspektiv när det gäller våra matvanor och det kommer att bli ännu mer aktuellt i framtida kostråd. Forskning visar dessutom att den mat som är bra ur klimatsynpunkt också är den som vi människor skulle må bra av att äta mer av, säger Josefin Lindroth.

Under kommande år ska Matguiden genomgå en behovsanalys och uppdateras med de nya Nordiska näringsrekommendationerna. Matguidens mest lästa och använda material "Mat för olika målgrupper", som ger exempel på hur måltider kan byggas upp för olika åldersgrupper och kön, ingår i förändringsarbetet.

 

Josefin-Lindroth beskuren.jpg

 

”Matens miljöpåverkan är ett viktigt perspektiv när det gäller våra matvanor och det kommer att bli ännu mer aktuellt i framtida kostråd.”

Josefin Lindroth, projektledare för Matguiden

 

CES i media

150 gånger

har CES medverkat i media under 2022

30 nyhetstidningar runt om i landet

citerade CES enhet SRHR i en nationell nyhet om hur mycket hårdare män drabbades av covid

CES rapport om ätstörningar

togs upp i 7 nyhetsmedier, såväl rikstäckande som lokala