Folkhälsorapport 2011

Folkhälsan i Stockholm - i dag och i morgon.

Folkhälsorapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras. Rapporten ges ut vart fjärde år och vänder sig till alla i länet, men hjälper särskilt politiker och tjänstemän att arbeta med och prioritera folkhälsoinsatser. 

Resultaten bygger bland annat på Hälsoenkäten som genomfördes senast 2010. Utifrån resultaten kunde man se fem utmaningar för folkhälsoarbetet i länet de kommande åren: 

  1. Att förbättra de ungas psykiska hälsa,
  2. Att reducera riskabla alkoholvanor,
  3. Att förebygga rökning 
  4. Att förebygga övervikt och fetma 
  5. Att minska ojämlikheten i hälsa.

Delrapporter inom olika ämnen

Folkhälsorapporten 2011 baseras till stora delar på tolv delrapporter. Här hittar du statistik, analyser och förslag till åtgärder inom de olika områdena:

1. Alkohol och andra droger – utveckling och åtgärder
(Korrigerad version i mars 2012 efter tidigare räknefel)
av Kerstin Damström Thakker, Kozma Ahacic, Carina Cannertoft, Nils Larsson, Mats Ramstedt och Kaisa Snidare.

2. Tobaksbruk i länet
av Maria Rosaria Galanti, Hans Gilljam, Ann Post och Barbro Eriksson.

3. Sexuell hälsa i Stockholms län
av Ronny Tikkanen, Kristina Gemzell Danielsson, Gunilla Neves Ekman och Elin Jacobsson.

4. Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län
av Bo Burström, Karin Engström, Kristina Burström, Diana Corman och Sun Sun.

5. Fysisk aktivitet och stillasittande
av Liselotte Schäfer Elinder, Maria Hagströmer, Gisela Nyberg och Elin Ekblom-Bak.

6. Övervikt och fetma i ett befolkningsperspektiv
av Malin Kark, Per Tynelius och Finn Rasmussen.

7. Folkhälsa ur ett epidemiologiskt perspektiv – sjuklighet och dödlighet i Stockholms län
av Anette Linnersjö, Anders Ahlbom, Lars Alfredsson, Tomas Andersson, Sofia Carlsson, Annika Gustavsson och Tahereh Moradi.

8. Hälsa och levnadsvanor bland äldre personer i Stockholms län
av Carin Lennartsson, Neda Agahi och Sven-Erik Wånell.

9. Utsatthet för fysiskt våld och hot ur ett folkhälsoperspektiv
av Maria Pihlblad och Tuula Ainetdin.

10. Psykisk ohälsa i Stockholms län
av Christina Dalman, Yvonne Forsell och Cecilia Magnusson.

11. Miljö, arbete och hälsa
av Antonis Georgellis och Tomas Hemmingsson

12. Om folkhälsa och funktionsnedsättning
av Helena Holmgren.

Huvudrapporten sammanställdes av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Delrapporterna sammanställdes av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, Äldrecentrum samt HSO i Stockholm län.

Tidigare folkhälsorapporter: 

  • Folkhälsorapport 2007. Ladda ned den här.
  • Folkhälsorapport 2003. Ladda ned den här.
  • Folkhälsorapport 1999. Ladda ned den här

Kontaktperson: Birger Forsberg
Författare: Birger Forsberg, Kajsa Westling, Håkan Lenhoff m.fl
Utgivningsdatum: 2011-12-07
ISBN: 978-91-979698-0-2