Hälsoundersökning för asylsökande fyller en viktig funktion

Hälsoundersökning för asylsökande och nyanlända fyller en viktig funktion ur flera avseenden, det visar den rapport som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) gjort. Rapporten pekar också på behovet av att asylsökande och nyanlända får enhetlig information om hälsoundersökningen vid upprepade tillfällen och genom olika informationskanaler.

Landstingen ska enligt lag erbjuda asylsökande en frivillig hälsoundersökning samt garantera tillgång till vård som inte kan anstå. Den senaste tidens flyktingströmmar har därför inneburit ökade utmaningar för hälso- och sjukvården.

Den uppföljning av hälsoundersökningarna som CES gjort på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms län visar att såväl aktörer som migranter anser att hälsoundersökningen fyller en viktig funktion i flera avseenden; för att identifiera smittsamma sjukdomar, uppmärksamma psykisk och fysisk ohälsa samt informera om rätten till hälso-och sjukvård och tandvård.

Behov av gemensamma rutiner, riktlinjer och praxis

Statistik de senaste åren visar att mindre än hälften av de asylsökande och nyanlända genomgår en hälsoundersökning. Bristande motivation bland asylsökande förefaller inte vara det största problemet till att de inte kommer till hälsoundersökningen. Ökad tillgång till lämplig information kring hälsoundersökningen är emellertid en förutsättning för en hög täckningsgrad och det är viktigt att asylsökande och nyanlända får enhetlig information vid upprepade tillfällen genom olika informationskanaler. Resultaten visar också att det finns ett behov av gemensamma rutiner, riktlinjer och praxis för genomförandet av hälsoundersökningen. Rapporten belyser även behovet av kompetenshöjande insatser som bör beaktas vid implementering och utförande, bland annat kring psykisk ohälsa och asylprocessen. Huruvida hälsoundersökningen i dess nuvarande form är en kostnadseffektiv intervention behöver kartläggas mer noggrant.

År 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige, och antalet asylsökande boende i Stockholms län fördubblades från cirka 10 000 år 2014 till över 20 000 år 2015.

Publicerad 2017-06-15

Knut Lönnroth

Överläkare
socialmedicin